Pink sunrise. Photo by Vladimir Shchanov — National Geographic Your Shot

Pink sunrise. Photo by Vladimir Shchanov — National Geographic Your Shot.