С Рождеством Христовым!

http://spaslyskovo.cerkov.ru/2019/01/07/deva-dnes-presushhestvennago-razhdaet/