Three Rays Photo by Vladimir Shchanov — National Geographic Your Shot

Three Rays Photo by Vladimir Shchanov — National Geographic Your Shot.